"Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az Ő eljövetelére és országára: hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel."

2Timóteus 4:1

 

 

 NAYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

 

URAM, IRGALMAZZ!

 

KÖNYÖRGÉS

Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel

egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.

 

AZ IGE LITURGIÁJA

 

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből.

Belétek oltom lelkemet, és életre keltek.

 

Így szólt az Úr Ezekiel prófétához: „Jövendölj, és így beszélj népemhez: Ezt mondja az Úr, az Isten:

»Íme, kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem«” – mondja az Úr.

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR

 

Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

 

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, * Istenem, hallgass a szómra.

Füled figyeljen fel * könyörgő szavamra.

– Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki előtted megállhat?

De nálad bocsánatot nyer a vétek, * ezért félve tisztelünk téged.

– Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

Tebenned remélek, Uram, * és igédben reménykedik lelkem.

Lelkem várja az Urat, * jobban, mint éji őr a hajnalt.

– Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

Jobban, mint éji őr a hajnalt, * várja az Urat Izrael.

Mert az Úrnál az irgalom, † és bőséges a megváltás nála, *

ő váltja meg Izraelt minden bűnétől.

  • Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből.

 

Testvéreim! Aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus Lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.

Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

 

 

 

 

EVANGÉLIUM Jn 11,1–45

 

Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből.

– Dicsőség neked, Istenünk.

 

Abban az időben Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.” Jézus szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el ismét Júdeába!” Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt felelte neki: „Testvéred fel fog támadni.” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: „Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!” Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: „Hova temettétek?” Azok így szóltak: „Jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!” Némelyek azonban így szóltak: „Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?” Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve, a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt válaszolta neki: „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!”

E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta:

„Oldjátok föl, hogy járni tudjon!” A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban,

miután látták, amit cselekedett.

Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.

 

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunk, Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a Feltámadás és az Élet!

Lektor: 1. Hogy Egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból!

– Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére!

– Kérünk téged...

3. Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből!

– Kérünk téged...

4. Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmében!

– Kérünk téged...

5. Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk!

– Kérünk téged...

Pap: Mennyei Atyánk! Te szent Fiadat az élet és a halál Urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

 

Napi evangélium

11 riequired

You have no flash plugin installed

Download latest version from here

2020. július 6. – Hétfő

Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: „Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel!” Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: „Bízzál, leányom! Hited meggyógyított téged.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a lármás tömeget, rájuk szólt: „Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik!” Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken.


Mt 9,18-26

„Én vagyok az út, az igazság és az élet – válaszolta Jézus. – Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. (János 14:6)

© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode