Május 17. - Szentmise húsvét hatodik vasárnapján

2020.05.16 23:27

 

Kedves Testvérek!

A mai szentmisén Krisztus legfőbb parancsáról, a szeretetről hallhatunk. De vajon miben mutatkozhat meg Jézus iránt tanúsított szeretetünk? Elsőként abban, hogy megismerjük tanítását, majd követjük azt. Végül pedig teljesítjük parancsolatait. Így élhetünk krisztusi példa szerint és élhet Ő bennünk. Végső soron pedig, így kerülhetünk közel a Mindenhatóhoz. Ezekre tanít bennünket Havas István lelkipásztor húsvét hatodik vasárnapján:

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből
 
Abban az időben:
Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust. A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban.
Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak meg voltak keresztelve Urunk Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.
Ez az Isten igéje.
 

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Minden föld Istent dicsérje!

Előénekes: Minden föld dicsérje az Istent, * dicső nevének zsoltárt zengjetek.
Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * „Mily csodásak a te műveid!”
Hívek: Minden föld Istent dicsérje!

E: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, * nevedet zsoltárral dicsérje.
Jöjjetek, és lássátok Isten műveit, * csodálatos, amit az emberekért végbevitt.
H: Minden föld Istent dicsérje!

E: Szárazfölddé tette a tengert, * gyalogszerrel keltek át a vízen.
Örvendezzünk tehát őbenne, * mert hatalmával uralkodik mindörökké.
H: Minden föld Istent dicsérje!
 

E: Jertek ide mind, és halljátok, † kik félitek az Istent, * elmondom, mily nagy dolgot tett vélem.
Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tőlem irgalmát.
H: Minden föld Istent dicsérje!
 

SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből
 
Szeretteim!
Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben!
Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
Jobb ugyanis, ha inkább jótetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a Lélek szerint életre kelt.
Ez az Isten igéje.
 

ALLELUJA
Jézus mondja: † „Aki szeret engem, megfogadja szavamat. * Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk. Jn 14,23 – 8 G. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
 
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.
Ezek az evangélium igéi.
 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! A mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük szent Fiát. Kérjük ehhez bizalommal segítségét!
Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig Krisztus útján járjon!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 

2. Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út, az igazság és az élet!
Hívek: Kérünk téged . . .
 

3. Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezető utat!
Hívek: Kérünk téged . . .


4. Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse akaratodat!
Hívek: Kérünk téged . . .


5. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a Krisztusban való hitükről!
Hívek: Kérünk téged . . .


Pap: Mennyei Atyánk! Hallgasd meg könyörgésünket. Segíts, hogy Fiad útján járjunk, kövessük az ő tanítását, s így elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.


A szentmiséhez kapcsolódó képet a gyerekek kiszínezhetik. Az elkészült művek a következő szentmise végén kisorsolásra kerülnek. A szerencsés alkotók jutalomban részesülnek. Kérjük a kedves Szülőket, hogy  segítsék gyermekeiknek a képek beszkennelését és elküldését az alábbi címre: havas.istvan@piarista.hu


 

 

Vissza

© 2015 Minden jog fenntartva.

Powered by Webnode